REGULAMIN IMPREZY AMERICAN CARS MANIA 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem imprezy American Cars Mania jest POLSKO-AMERYKANSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3, REGON: 363259047, NIP: 9161395296.

Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą:

American Cars Mania – XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich, który odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2024 r. w Katowicach na lotnisku Muchowiec (wydarzenie zwane dalej: „Imprezą”),

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.

II. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE IMPREZY

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do:

a. zachowania się zgodnie z regulaminem imprezy oraz obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,

b. podporządkowania się poleceniom organizatora, służb ochrony.

c. korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie zlotu zgodnie z ich przeznaczeniem,

d. nie wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów.

e. powiadomienia służby ochrony w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

f. zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód, służbom ochrony,

2. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.

3. Szczegółowe zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku ewakuacji zostaną podane do publicznej wiadomości ze sceny w postaci komunikatów.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

– Osoba, która wykupiła bilet na wjazd samochodem na teren imprezy (zwana dalej: „Zlotowicz”).

– Osoba, która wykupiła bilet wstępu na imprezę (zwana dalej: „Publiczności”).

– Podmiot wykupujący powierzchnię wystawienniczą  (zwana dalej: „Wystawca”).

– Podmiot podpisujący umowę sponsorską  (zwana dalej: „Sponsor”).

1. Teren Imprezy otwarty będzie dla publiczności zgodnie z programem imprezy.

a. W celu umożliwienia swobodnego poruszania się po terenie zlotu, przy wejściu każdemu Zlotowiczowi zostanie założona opaska identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w uprawnionych miejscach na terenie zlotu. Zlotowicze czyli kierowca oraz zgłoszeni pasażerowie otrzymują przy wjeździe identyfikator oraz opaskę uprawniające do przebywania na terenie zlotu przez 3 dni. Bilet wraz z opaską i identyfikatorem upoważniają do wielokrotnego wejścia/wyjścia na teren imprezy. Przy wjeździe na teren imprezy będzie weryfikowana ilość osób znajdujących się w samochodzie oraz czy każda osoba posiada identyfikator oraz opaskę uprawniające do przebywania na terenie imprezy. Osoby bez identyfikatorów i opasek nie zostaną wpuszczone na teren imprezy i zostaną poproszone o zakup biletu w kasach na miejscu. Utrata lub uszkodzenie opaski jest równoznaczna z koniecznością zakupu nowego biletu.

b. Wejście publiczności na teren zlotu następnego dnia będzie możliwe za okazaniem nowego biletu, obowiązującej tego dnia. W przypadku zakupu biletu 3-dniowego konieczne jest okazanie biletu każdego dnia. Bilet wraz z opaską upoważniają osobę odwiedzającą do wielokrotnego wejścia/wyjścia na teren imprezy. Utrata lub uszkodzenie opaski jest równoznaczna z koniecznością zakupu nowego biletu.

c. Zlotowicze będą mieli możliwość postawienia namiotu za samochodem.

d. Obowiązuje zakaz rozstawiania namiotów w miejscach do tego niewyznaczonych.

3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty: materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje uznawane za niebezpieczne (ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych).

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

d. bez wskazania przyczyny.

4. Teren imprezy będzie otwarty dla publiczności w godzinach ustalonych w programie imprezy. Publiczność przebywająca na terenie imprezy po godzinach ustalonych w programie imprezy będzie proszona o opuszczenie terenu imprezy. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz przebywania osobom do tego nieupoważnionym.

5. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w punkcie 5, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

7. Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom z psem bez kagańca. Opiekun psa powinien posiadać torebkę na odchody. W przypadku gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę terenu imprezy opiekun psa musi natychmiast je posprzątać.

IV. KONKURSY I KARTY DO GŁOSOWANIA:

1. Każda przebywająca na Imprezie osoba ma prawo do udziału we wszystkich –  przeprowadzanych podczas jej trwania – konkursach, o ile spełnia ich warunki określane każdorazowo przez prowadzącego dany konkurs.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a. Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;

b. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Współorganizatorzy i podwykonawcy mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC.

3. Współorganizatorzy, podwykonawcy i ich podwykonawcy oraz uczestnicy odpowiadają za swoich podwykonawców.

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazuje się prowadzenia wymienionych poniżej czynności pod groźbą usunięcia z terenu imprezy:

a. Na terenie imprezy Zlotowicz nie może reklamować działalności gospodarczej tj. promocja działalności gospodarczej, wystawianie reklam, rozdawanie próbek, banery, flagi, dystrybucja ulotek itp.. Działalność komercyjna wymaga pisemnej zgody Organizatora imprezy. Nieuzgodniona promocja a także sprzedaż będzie skutkowała usunięciem z imprezy oraz będzie karana grzywną w wysokości do 5.000,00 PLN.

b. zakazane jest używanie na terenie zlotu otwartego ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m. in. rozpalania: ognisk, grillów, palników gazowych itp. zakaz nie obowiązuje na terenie uprawnionych przez organizatora punktów gastronomicznych. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu zostaną natychmiastowo usunięte z terenu zlotu.

c. zakazane jest wnoszenie i spożywanie na terenie zlotu napojów alkoholowych zakupionych poza uprawnionymi przez Organizatora punktami gastronomicznymi. Osoby wnoszące na teren imprezy napoje alkoholowe będą proszone o pozostawienie ich poza terenem imprezy. Ochrona ma prawo weryfikować zawartość wnoszonych na teren imprezy pakunków oraz skontrolować pojazdy Zlotowiczów.

d. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, w tym pojazdów uczestników i organizatorów, itp.

e. zakazane jest poruszanie się po terenie zlotu pojazdami silnikowymi poza wytyczonymi do tego przez organizatora drogami.

f. obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji . Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila

g. zakazane jest organizowanie licytacji, głośne odtwarzanie muzyki oraz organizowanie występów i innych form zabawowych w tym konkursów i licytacji bez autoryzacji Organizatora.

h. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,

i. zakazane jest: parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do tego, niebezpiecznych manewrów pojazdem, „palenia gumy” i driftu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego, jazdy na dachu, masce lub bagażniku pojazdu, puszczania głośnej muzyki oraz „strzelania w tłumnik”.

j. fotografowanie oraz filmowanie z zamiarem późniejszego wykorzystania w celach zarobkowych wymaga uzyskania zgody organizatora.

k. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Miejsce postoju dla zlotowicza zostanie wskazane przez osoby kierujące ruchem na terenie imprezy. Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby które będą kierować ruchem na terenie imprezy.

l. W przypadku zaplamienia podłoża Zlotowicz jest zobowiązany do usunięcia powstałego zabrudzenia we własnym zakresie i na własny koszt. W innym przypadku Zlotowicz będzie obciążony kosztami usunięcia zanieczyszczenia.

5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do używania i rozprowadzania wśród osób przebywających na terenie zlotu wszelkich elementów identyfikacyjnych, takich jak identyfikatory, opaski identyfikacyjne na rękę, smycze itp.

a. Organizator zastrzega sobie prawo do konfiskaty nieautoryzowanych elementów identyfikacyjnych osobom, które się nimi posługują.

b. Osoby posługujące się nieautoryzowanymi elementami identyfikacyjnymi będą wzywane przez Służby Porządkowe do bezwzględnego opuszczenia terenu zlotu.

6. Organizator informuje, że na terenie Imprezy będzie rejestrowany obraz oraz dźwięk technikami foto i video. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wejście na teren Imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku oraz swojego pojazdu włącznie z umożliwieniem wykorzystania ich do przeprowadzenia zdjęć plenerowych z możliwością wykorzystania ich na wszelkich polach eksploatacji. Na terenie zlotu będą odbywały się loty bezzałogowych statków powietrznych – dronów celem nagrywania i fotografowania imprezy. Obowiązuje zakaz lotami dronów bez zezwolenia.

7. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

8. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b. kontrolowania elementów identyfikacyjnych osób przebywających na terenie Imprezy,

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 par. III niniejszego Regulaminu,

d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

f. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

10. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób uczestniczących w konkursach sprawnościowych przeprowadzanych podczas imprezy. Osoby biorące udział w wyżej wymienionych konkursach i wszelkich innych działaniach, jakie podejmują na imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób wynikający z łamania zasad regulaminu.

11. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zlotu, w tym w pojazdach znajdujących się na terenie zlotu.

12. Obowiązuje zakaz wjazdu lawetą na teren imprezy. Parkowanie lawet jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

13. Obowiązuje zakaz wjazdu i wprowadzania rowerów i innych tego typu jednośladów na teren zlotu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów:

a. przeciwpożarowych

b. porządkowych

c. ruchu drogowego

3. Uczestnicy Imprezy mają prawo do korzystania z:

a. wszelkich udostępnionych dla publiczności miejsc i urządzeń,

b. opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku

c. pomocy organizatorów Imprezy i służb porządkowych w nieprzewidzianych sytuacjach.

VII. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

POLSKO-AMERYKANSKA FUNDACJA POLISH FOUNDATION OF AMERICAN CULTURE z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ulicy Krotoszyńskiej 3.

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy, logo, materiałów graficznych, dźwiękowych i telewizyjnych Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a. na stronie internetowej Imprezy, tj. www.americancarmania.pl

b. w biurze organizatorów na terenie Imprezy.

4. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości w sposób opisany w pkt. 3 par VIII Regulaminu.

5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

6. Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.

– odholowanie pojazdu – 400 zł,

– parking płatny – 200 zł/doba.

Translate »