Sklep internetowy, działający pod adresem americancarsmania.pl prowadzony jest przez:

DuePoint Sp. z o.o
Mickiewicza 23/6
56-300 Milicz
NIP: 9161401832

Kontakt ze sprzedawcą:  +48 530 262 015

Sklep internetowy działa w oparciu o postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta.

SŁOWNICZEK:

Sprzedawca – DuePoint Sp. z o.o, Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz, NIP: 9161401832

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez DuePoint Sp. z o.o, dostępny pod domeną internetową americancarsmania.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy prowadzi za pośrednictwem sieci Internet  sprzedaż na terytorium Polski.

2.     Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych,

3.     Niniejszy regulamin określa zasady:

a)     korzystania ze Sklepu Internetowego

b)     składania zamówień  w  Sklepie Internetowym

c)     dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zamówione w Sklepie Internetowym

d)     anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4.     Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:

a)     komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:  Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i/lub aktywny nr telefonu

5.     Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego  zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2.  INFORMACJE O TOWARACH

7. Informacje towarach dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Ceny towarów przedstawionych w Sklepie Internetowym:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają kosztów dostawy.

9. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów i usług wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług. Prawo to jednak, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§3.  ZAMÓWIENIA

11.  Sprzedawca przyjmuje zamówienia:

a)     składane na formularzu znajdującym się na witrynie americancarsmania.pl  za pośrednictwem sieci internetowej, które są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,

12.  Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia.

Klient powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zamówienia.

13.  Czynności konieczne do złożenia zamówienia za pośrednictwem Internetu:

a)     otworzenie witryny amaricancarsmania.pl, następnie w zakładce sklep zapoznanie się z ofertą Sklepu Internetowego,

b)     wybranie towaru i kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,

c)     wybranie za pośrednictwem zakładki KOSZYK (w prawym górnym rogu strony)  sposobu dokonania płatności za złożone zamówienie a następnie kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”,

d)     wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, opcjonalnie można również podać nr telefonu co może ułatwić kontakt,

e)     w przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wpisać dodatkowo dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia.

f)     kliknięcie przycisku „ KUPUJĘ I PŁACĘ”.

14.  Płatności realizujemy za pośrednictwem bramki płatniczej przelewy24.pl

15.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej/ych towarów.

16.  W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów bądź braku możliwości realizacji złożonego przez Klienta zamówienia z innych przyczyn, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części.

17.  O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawce pocztą elektroniczną lub telefonicznie i uzgodni z nim dalsze postępowanie dotyczące realizacji zamówienia.

Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

18.  W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

19.  Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

Modyfikacje zamówienia

20.  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu towarów aż do momentu ich wysłania przesyłką przez Sprzedawcę do Klienta.

21.  Zmiany mogą dotyczyć:

a)      rezygnacji z wszystkich lub z części składających się na zamówienie,

b)     zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.

22.  W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w pkt. 42-44 regulaminu.

23.  Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez wysłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@duepoint.pl.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 530 262 015

24.  Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§4.  WARUNKI SPRZEDAŻY

25.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produktach i usługach w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

26.  Na towary sprzedawane przez Sprzedawcę wystawiamy paragon lub (na życzenie Klienta) fakturę VAT.

27.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach.

28.  Płatności są realizowane wyłącznie za pośrednictwem przelewy24.pl

§5.  CZAS REALIZACJI I KOSZTY WYSYŁKI

29.  Zakupione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy InPost.

30.  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na które składają się koszty transportu i koszty zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem.

31.  Realizacja zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych, począwszy od dnia złożenia zamówienia. Jest to czas potrzebny do skompletowania zamówienia i realizacji wysyłki. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy, Sprzedawca  kontaktuje się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

32.  Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

33.  Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez InPost

34.  Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

§6.  ZWROT I REKLAMACJE

35.  Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze wysłane, a usługi zrealizowane, przesyłając odpowiednią informację na adres biuro@duepoint.pl lub telefonicznie  530262015

36.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie nienaruszonym.

37.  Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

38.  Prawo zwrotu w myśl ustawy nie dotyczy firm.

39.  Towary odebrane osobiście nie podlegają zwrotowi.

40.  Towary można zwrócić:

a)     osobiście w siedzibie firmy,

b)     odsyłając do nadawcy listem poleconym wraz z przesłanym paragonem/ fakturą i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) na adres wskazany w pkt. 53.

41.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży ponosi Klient.

42.  Należność za zwrócone towary zostanie odesłana przelewem na podane przez Klienta konto bankowe wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni roboczych, po otrzymaniu przesyłki.

43.  Zwrot wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek krajowy (PL).

44.  W przypadku dyspozycji złożonej przez Klienta o zwrocie przekazem pocztowym lub przelewem zagranicznym, koszty wykonania takiej operacji pokrywa Klient.

45.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że yowary jest uszkodzona podczas transportu lub niezgodna ze złożonym w zamówieniem. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

46.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru. Odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

47.  Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedziało o niezgodności i nie zwróciło na to uwagi Klientowi.

48.  Reklamowane towary należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres wskazany w pkt. 53.

49.  Uszkodzenia towary powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.

50.  Wadliwą towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 53. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu są zwracane po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

51.  Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

52.  W przypadku uznania reklamacji towary są wymieniane na pełnowartościowe, a jeżeli z powodu wyczerpania nakładu nie będzie to możliwe, Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

53.  Towar zwracany lub reklamowany należy odsyłać na adres:

DuePoint Sp. z o.o
Mickiewicza 23/6
56-300 Milicz

z dopiskiem „zwrot” lub „reklamacja”.

54.  Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§7.    DANE OSOBOWE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

55.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

56.  Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia, mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. .

57.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

58.  Zatwierdzając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

59.  Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie składania zamówień w Sklepie Internetowym amerikancarsmania.pl  jest DuePoint Sp. z o.o, Mickiewicza 23/6, 56-300 Milicz

60.  Dane osobowe powierzone Sprzedawcy, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

a)     w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji składanych zamówień,

b)     w celu realizacji składanych zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Sprzedawcy,

c)     w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu należności w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

61.  Dane osobowe NIE SĄ UDOSTĘPNIANE innym podmiotom dla celów marketingowych.

62.  Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

a)     poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b)     uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)     nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

63.  Sklep Internetowy używa plików cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

§8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

65.  Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach americancarsmania.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

66.  Dostępność informacji o towarach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

67.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia jego modernizacji lub rozbudowy.

68.  Sprzedawcanie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

69.  Regulamin określa zasady zakupów na stronach Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

70.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827).

71.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

72.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

73.  Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.

[1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

[2]

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

[3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Instrukcja wypełniania:

[1]

Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

  • w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2]

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3]

Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej].

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)”.

[4]

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej”.

[5]

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub …

[proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy],

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN

[proszę wpisać kwotę]

”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę]

.”; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”.

[6]

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić]

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Translate »